Wat kost het VMBO?

Gratis onderwijs en schoolboeken

Het onderwijs is gratis zolang je leerplichtig bent (t/m 18 jaar). De overheid betaalt hiervoor. Dit geldt ook voor schoolboeken en lesmaterialen die nodig zijn voor het volgen van onderwijs. Voorbeelden van gratis lesmateriaal zijn: 

Het geld dat wij van de overheid ontvangen is niet bedoeld voor zaken als die:

Denk hierbij aan materialen en gereedschappen zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, multomap, pennen en dergelijke, gereedschap voor praktische sector oriëntatie, sport-, veiligheids- en werkkleding en veiligheids- / werkschoenen. Deze zaken schaf je óf zelf aan óf je krijgt ze via school.

 

 

Kosten: de vrijwillige ouderbijdrage

Extra materialen

Als de school materialen in bruikleen geeft of aanschaft voor de leerlingen, kan zij hiervoor een bijdrage vragen via de vrijwillige ouderbijdrage. De ouder is niet verplicht deze rekening te betalen, maar wanneer een ouder de school niet betaalt voor het materiaal, of het gebruik hiervan, is de ouder zelf verantwoordelijk voor de aanschaf.

De vrijwillige ouderbijdrage is dus bedoeld voor zaken waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Dit kan zijn voor materialen en gereedschappen zoals hierboven beschreven.

Extra activiteiten

Maar de vrijwillige ouderbijdrage kan ook gebruikt worden voor de financiering van extra activiteiten, zoals een excursie, sportdag, buitenlandreis of kerstviering. Deze bijdrage geeft de school de mogelijkheid tot het organiseren van activiteiten, die gericht zijn op persoonlijke vorming en ontwikkeling, die niet strikt noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van het diploma. Ze dragen echter wel bij aan de motivatie, het welzijn en de leerprestaties van de leerling en aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Voor een activiteit die onderdeel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd, is de school verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden als een ouder de vrijwillige bijdrage hiervoor niet betaalt. Als de extra activiteiten buiten het voor de leerlingen voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen ouders kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. Denk hierbij aan: culturele en buitenschoolse activiteiten, introductiekamp, buitenlandreis, informatie- / thema-avonden voor leerlingen en ouders etc.

De hoogte en samenstelling van de vrijwillige bijdrage bij CITAVERDE College is afgestemd met en goedgekeurd door de centrale ouderraad en centrale deelnemerraad van CITAVERDE College. Deze raden ontvangen ook een verantwoording van de ontvangen en bestede gelden.

Kostenoverzicht

Een volledig kostenoverzicht en een detaillering van de regeling niet-opleidingsgebonden schoolkosten (vrijwillige ouderbijdrage) is te vinden in de schoolgids in hoofdstuk 8: Kosten.  Kies hier de schoolgids van uw locatie:

Informatie over betalen vrijwillige schoolbijdrage en overige facturen

Voor het betalen van de schoolrekeningen maakt CITAVERDE College gebruik van WIS Collect. Dit is een website, in een veilige afgeschermde omgeving, waarop alle schoolrekeningen zichtbaar zijn en waar u gemakkelijk via iDEAL of overboeking kunt betalen. Met dit systeem wordt het facturatieproces zowel voor u als deelnemer en/of ouder/verzorger als ook voor de school gemakkelijker gemaakt.

Hoe werkt WIS-Collect?

U krijgt de schoolrekening niet meer via de post thuis gestuurd maar via de e-mail. Alle deelnemers krijgen op het e-mailadres van school bericht als er een nieuwe rekening klaar staat. Als de deelnemer nog geen 18 jaar oud is ontvangt de ouder/verzorger ook een e-mailbericht. Hiervoor gebruiken we uw emailadres dat bij de inschrijving is doorgegeven. In ieder e-mailbericht over een schoolrekening staat een link naar uw persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u alle facturen staan van het CITAVERDE College.Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL of via een overboeking voldoen.

Sommige facturen kunnen in termijnen worden voldaan. Indien u daarvoor kiest dan krijgt u voorafgaand aan de vervaldatum van iedere termijn een herinneringsmail van WIS Collect, zodat u via de link in deze mail gemakkelijk binnen uw persoonlijke omgeving de termijn kunt voldoen.

Meer informatie nodig?

Heeft u nog vragen over het betalen van de schoolrekeningen dan kunt u contact opnemen met onze debiteurenafdeling: debiteuren@citaverde.nl
Hier vindt u een filmpje waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe u kunt betalen met WIS Collect.

 

Regelingen 

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Reductieregeling

Binnen CITAVERDE College geldt een reductieregeling voor de vrijwillige (ouder-)bijdrage. Deze regeling is gebaseerd op het aantal leerlingen/deelnemers van de wettelijke vertegenwoordiger dat als leerling/deelnemer op de school is ingeschreven en houdt in een korting van € 20 voor de tweede persoon en voor de derde en volgende persoon een korting van € 40 euro (VMBO en MBO BOL).

Kwijtscheldingsregeling

De school verleent op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger, onder de hierna onder a) en b) genoemde omstandigheden, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde bijdrage:

a) indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
of
b) indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.

Verzoeken tot gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding moeten schriftelijk, met motivering, gericht worden aan de directeur van de school. Bij uw aanvraag moet u uw inkomen aantonen. Dit kan door inzage te geven in uw belastingaangifte van het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot kwijtschelding of een inkomensverklaring van de belastingdienst. Een toegewezen kwijtschelding geldt voor een schooljaar en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Bij deze kwijtscheldingsregeling willen wij u ook attenderen op de ondersteuningsmogelijkheden van de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).