Samenwerking Limburgse MBO-instellingen

In het kader van provinciaal onderwijsbeleid heeft Provinciale Staten in mei 2016 de Kaderbrief Onderwijs vastgesteld, met daarin een cruciale rol voor het MBO. Arcus College, CITAVERDE College, Gilde Opleidingen en ROC Leeuwenborgh hebben hun inzet uitgewerkt in de ‘MBO Agenda Limburg 2016-2020’. En de samenwerking tussen de MBO-instellingen is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Gedeputeerde Hans Teunissen: “Als Provincie vinden wij het belangrijk dat de MBO’s samenwerken aan een gezamenlijke agenda. Door maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen is deze samenwerking noodzakelijk. Schaarste rondom leerlingen en middelen maar ook tijdig inspelen op nieuwe economische ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt maken dat nodig”.

Alle partijen zijn ervan overtuigd zijn dat via deze samenwerking in een aantal belangrijke en veelomvattende activiteiten meerwaarde kan worden gecreëerd ten behoeve van de regionale (onderwijs-)ontwikkeling. Denk aan samenwerking op het gebied van het creëren van goede doorstroommogelijkheden van VMBO naar MBO en van MBO naar HBO, het voorkomen van schooluitval,  en de ontwikkeling van een aantal regionale Centra voor Innovatief Vakmanschap. De vier onderwijsinstellingen hebben een manier van samenwerking afgesproken waarbij activiteiten van divers maatschappelijk belang telkens door 1 instelling worden geleid. Door de andere instellingen wordt geparticipeerd of zij worden op de hoogte gehouden van de vorderingen. 

Elke instelling is verantwoordelijk voor het eigen onderwijsaanbod, maar de vier instellingen onderkennen dat zij door samen te werken beter aan de onderwijsbehoefte van jongeren en werknemers tegemoet kunnen komen en beter aan de economische en sociale ontwikkeling van Limburg kunnen bijdragen. Het samen vormgeven van onderdelen van opleidingen en het delen van expertise, netwerken en faciliteiten, draagt bij aan instandhouding van een gevarieerd onderwijsaanbod in Limburg, ook bij kleine opleidingen.