CITAVERDE tekent Green deal met de Minister van LNV

CITAVERDE College is in Limburg dé onderwijsorganisatie die (aankomende) groene professionals opleidt en hen leert hoe ze concrete stappen kunnen zetten op het gebied van een rijke planten- en dierenwereld, goed omgaan met afval, een groene leefomgeving in de stad en op het platteland en gezonde voeding. En die mensen heeft Limburg hard nodig.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten,  heeft in het najaar van 2018 haar nieuwe visie op kringlooplandbouw gepresenteerd, waarbij alle boeren en tuinders – door anders te gaan werken –  veel duurzamer met onze natuur omgaan. En die goede balans tussen natuur en landbouw komt ons leven ten goede.

CITAVERDE College heeft met de Minister en met andere groene onderwijsinstellingen een handtekening gezet onder een afspraak om kringlooplandbouw een belangrijke plaats te geven in de agrarische opleidingen. Maar ook in de andere opleidingen van CITAVERDE College komt nóg meer aandacht voor duurzaamheid en het denken in kringlopen, want CITAVERDE College wil bijdragen aan een beter, mooier en leuker leven voor ons allemaal.

Wat is Kringlooplandbouw?

Nederland kan niet zonder onze agrarische sector, omdat die voor een groot deel bijdraagt aan de welvaart in Nederland. Nederland is namelijk afhankelijk van export van agrarische producten en met onze innovatieve vakkennis zijn wij leiders in de wereld.  Maar alle kostenverlagingen en productieverhogingen om goed en goedkoop voedsel te produceren, hebben ook geleid tot druk op onze natuur. Kringlooplandbouw kan die druk gaan wegnemen. Denk daarbij aan het lokaal produceren van veevoer, het zaaien van kruidengrasmengsels omdat deze gezonder zijn voor vee en voor weidevogels, meer ruimte voor weidegang, minder verlies van mineralen en het goed beheren van grondwater. Kortom de landbouw en tuinbouw zijn volop in beweging en willen tegemoetkomen aan wat de samenleving, de natuur, de bodem, het water en het ecosysteem van hen vragen. CITAVERDE leidt vakmensen hiervoor op, door zowel in het VMBO als in het MBO hier veel aandacht aan te geven binnen de lessen.

Samen met andere groene onderwijsinstellingen zoals de HAS en Wageningen Universiteit wordt meer onderzoek gestart en dat wordt vertaald naar goed onderwijs. Dat moet leiden tot meer verbinding tussen de natuur en land- en tuinbouw. CITAVERDE College bezoekt met leerlingen en studenten al heel vaak bedrijven om hen zelf te laten ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Ook die samenwerkingen met bedrijven dragen bij aan het leren werken aan innovatieve ontwikkelingen. Ook meer volwassenen die al werkzaam zijn, zullen worden bijgeschoold door CITAVERDE College.