Bezoek aan Ethiopië

maart 2019

Afgelopen 10 dagen hebben 2 personen van CITAVERDE een bezoek gebracht aan Ethiopië. Het bezoek stond in het teken van de start van het OKP project “Bright Future in Agriculture” van Nuffic waarin CITAVERDE Bedrijfsopleidingen als projectpartner betrokken is.

Naast de officiële aftrap van het project in de hoofdstad Addis Abeba, werden de vier deelnemende scholen alsook de overige projectpartners bezocht om een duidelijk beeld van de  actuele situatie te krijgen en op basis hiervan een actieplan te formuleren.

 

Bright Future in Agriculture

Het project “Bright Future in Agriculture” is een driejarig project met als doel de beroepsgerichte opleidingsinstituten  (ATVET colleges) te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun opleidingen binnen de sectoren melkvee en tuinbouw in Ethiopie. Belangrijk aspect hierbij is dat de opleidingen meer dienen aan te sluiten bij de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Ook het opzetten van een stageprogramma is één van de doelstellingen van het project. Het project dat loopt van 2019 tot en met 2021 wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en valt onder de verantwoordelijkheid van Nuffic binnen het Orange Knowledge Program (OKP). Het projectmanagement wordt gevoerd door MSM Maastricht tezamen met de Ethiopische partner F.T.I. (Federal TVET Institute). Daarnaast zijn nog 12 andere partners betrokken bij dit project. Vanuit Nederland zijn dit naast MSM Maastricht:  het Citaverde BO en Q-Point uit Wageningen. Overige project partners zijn afkomstig uit Ethiopië en Zuid-Afrika. Citaverde BO is binnen het project de lead partner voor tuinbouw, Q-Point is de lead partner op het gebied van melkveehouderij. MSM Maastricht heeft naast de projectleiding ook de lead over de inhoudelijk overstijgende thema’s management en gender gelijkheid.

 

Impact

Het project draagt bij aan de tweede doelstelling voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals) nl: Een einde maken aan de honger door het bevorderen van productie in de landbouw, het creëren van ecologisch duurzame voedselsystemen en het verhogen van de efficiëntie van het gebruik van water in de landbouw. Verder zal het project meer kansen creëren voor (jeugd) werkgelegenheid, het bedrijfsmatig handelen bevorderen en waarde-ketens in de sectoren verbeteren.

 

Samenwerking verbeteren

Om de kwaliteit en de inzetbaarheid van afgestudeerden van ATVET scholen te verbeteren zijn veranderingen op lokaal, regionaal en federaal niveau noodzakelijk. Een van de instrumenten is het opzetten van triple helix-partnerschappen binnen dit project. Een Triple Helix Partnerschap is een partnerschap tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Deze partnerschappen worden opgezet om de prioriteiten van de lokale economische ontwikkelingsbehoeften op het gebied van landbouw, TVET afgestudeerden, technologie overdracht en industrie-uitbreiding te achterhalen. M.a.w. de  ATVET opleidingen zullen meer dan nu moeten aansluiten bij de wensen vanuit het bedrijfsleven en bij de economische  ontwikkelplannen vanuit de overheid. De samenwerking onderwijs- bedrijfsleven- overheid dient middels dit project dus aantoonbaar te verbeteren.

 

Ethiopische partners

Op lokaal niveau zijn 4 ATVET colleges betrokken bij dit project: Bako en Kombolcha in het Omaria gebied en Woreta en Merawi in het Amhara gebied. Deze scholen zullen worden ondersteund om te komen tot kwalitatief beter onderwijs, betere relaties met bedrijfsleven, evt. onderwijs in productverwerking om te komen tot waarde toevoeging  in de ketens. Verder dient een stage programma ontwikkeld te worden.

Op regionaal niveau zijn twee TVET bureaus betrokken. Één in het Oromia  gebied en één in het Amhara gebied. Deze bureaus zullen worden ondersteund om beter hun regie rol over de scholen te kunnen uitvoeren.

Op federaal niveau is de al eerde genoemde FTI betrokken. De onder verantwoordelijkheid van FTI vallende docenten opleidingen zullen ook voor de kwaliteitsverbetering van de docent opleidingen op gebied van tuinbouw en melkveehouderij en management worden ondersteund.

Gender gelijkheid is een belangrijk overstijgend thema dat meegenomen wordt in alle onderdelen van het project.

 

Tuinbouw en Melkveehouderij

Het project concentreert zich op melkveehouderij en tuinbouw omdat deze twee sectoren nog erg veel economische kansen en ontwikkelingsmogelijkheden bieden in Ethiopië. De Ethiopisch overheid is bezig met de ontwikkeling van vijf agroparken in het land, en heeft het land opgedeeld in zes grote gebieden voor tuinbouwontwikkeling. Van de vijf agro parken wordt verwacht dat ze op termijn werk kunnen bieden aan 100.000 medewerkers. Het leggen van contacten tussen deze agroparken de ATVET colleges is daarom erg waardevol. Deze agroparken kunnen ook mogelijk een faciliterende rol spelen in de praktische educatie programma’s van de ATVET’s. In het project zullen we daarom  ook inzetten op een maximale verbinding tussen deze bedrijfsparken en de ATVET’s. Het Project Bright Future in Agriculture zal zich maximaal inzetten om de ATVET’s  te ondersteunen om op de meest juiste wijze mensen op te leiden die inzetbaar zijn in de Agro industrie in Ethiopië, rekening houdend met de wensen vanuit het bedrijfsleven en de overheid.

Tot einde 2021 zullen diverse missies worden uitgevoerd door Citaverde BO richting Ethiopië en zullen ook projectdeelnemers uit Ethiopië in Nederland worden getraind. Het gaat hierbij met name om Train de Trainer cursussen die gericht zijn op vakinhoudelijke aspecten , maar ook op het verbeteren van de  pedagogische en didactische vaardigheden in een praktische context.

 

Meer weten over Internationaal onderwijs?

E: training@citaverde.nl

Klik hieronder op 'International Education'.