CITAVERDE College start intensieve samenwerking onder de naam Hippisch College Limburg en wil 1,7 miljoen euro bijeen brengen

CITAVERDE College biedt in Roermond een MBO-opleiding aan voor Paardensport en -houderij, waarmee studenten worden opgeleid voor een beroep in de paardensector. Vanaf 2016 werkt CITAVERDE College al nauw samen met diverse Limburgse ondernemers om de vraag van het bedrijfsleven goed af te stemmen op hetgeen studenten binnen de opleiding leren.

Nu gaan de paardenbranche en CITAVERDE nog een stap verder en intensiveren zij de samenwerking door een aanvraag te doen bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Dat betekent dat alle partijen die gaan samenwerken zelf ook geld en uren beschikbaar stellen om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Door middel van het RIF wordt de publiek - private samenwerking geformaliseerd en mede gefinancierd. De gezamenlijke impuls voor Hippisch College Limburg is 1,7 miljoen euro. Eind 2022 moet de samenwerking goed zijn ingericht en zelfstandig opereren.

Die samenwerkende partijen zijn:

- een groot aantal Limburgse paardenbedrijven, verenigingen en koepel organisaties;

- onderwijsinstellingen zoals CITAVERDE College, maar ook HAS Venlo;

- overheden zoals de Provincie Limburg en diverse gemeenten die paardensport hoog op de agenda hebben staan, denk aan Horst aan de Maas, Echt-Susteren, Nuth en Weert.

De Limburgse overheid en ondernemers in de paardenbranche hebben voor de komende jaren hoge ambities en daardoor is er een grote vraag naar goed opgeleid personeel. In 2010 is door de Provincie Limburg een visie opgesteld, samen met de paardensector. Paardensport is namelijk 1 van de 2 speerpuntsporten uit het provinciale sportbeleid. De beoogde groei en professionalisering van de hippische sector hebben tot gevolg dat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide professionals, die bovendien in een internationale setting moeten kunnen opereren. In het MBO-onderwijs moet voor elke opleiding voldaan worden aan landelijke kwalificatiedossiers en wat daarin staat sluit momenteel onvoldoende aan op de Limburgse arbeidsmarktvraag. De opleiding heeft volgens de arbeidsmarkt behoefte aan meerdere keuzedelen en specialisaties, zodat voor allerlei soorten bedrijven de juiste werknemers beschikbaar zijn. Ook mag de internationale component van de opleiding versterkt worden. Dat is wat CITAVERDE College en de partners willen gaan realiseren binnen de nieuwe samenwerking; Hippisch College Limburg. De lessen voor de studenten vinden plaats bij CITAVERDE College in Roermond en voor de praktijk bij Manege Op de Berg in Echt en Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

Door de groei van de paardensector groeit het aantal betaalde banen in Limburg (mede door de ontwikkeling van de hippische zone Grandorse)  én ook is er sprake van vergrijzing waardoor ook meer jongere werknemers nodig zijn om vrij komende banen op te vullen.  De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten is groter dan de opleiding nu kan aanleveren en die vraag houdt aan. Het aantal studenten zal moeten groeien van 113 nu naar 200 binnen enkele jaren om meer banen te kunnen invullen. Om deze groei te bewerkstelligen zal door de partners ook gewerkt worden aan een veranderende kijk op werkgeverschap in de hippische sector en zullen zij gezamenlijk een goede pr campagne en arbeidsmarktcommunicatie voor het bredere publiek opzetten.

CITAVERDE College is eerder een dergelijke succesvolle samenwerking met de agrosector gestart onder de naam AgroLeeft. Voor meer informatie zie: www.agroleeft.nl.

Equestrian Centre De Peelbergen:

"Door het succes van Equestrian Centre De Peelbergen en het hippisch beleid van de gemeente Horst aan de Maas maken de zone Grandorse en de directe omgeving een enorme vlucht door. De verkoop van percelen en landerijen laat zien dat er de komende vijf jaar in totaal 25 hippische en hippische gerelateerde bedrijven ontstaan met zo'n 100 fte aan nieuwe banen, naast de 100 fte die er nu al zijn. Dat afgezet tegen de dubbele krimp (vergrijzing en ontgroening) resulteert in een complex arbeidsmarktvraagstuk dat vraagt om een vernieuwende en duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs."

Rijpaardenfokvereniging Limburg:

"Wij streven naar een groei van het aantal in Limburg gefokte rijpaarden. Voor de opleiding van onze paarden hebben wij een groeiend aantal semi-professionele ruiters en gekwalificeerde grooms nodig. Anders kunnen wij onze ambitie niet realiseren. "

KNHS:

"Wij hebben als doel om de Limburgse paardensport naar een hoger plan te tillen en daarbij nadrukkelijk aan talentontwikkeling te werken. Binnen de bij de KNHS aangesloten verenigingen is een toenemend tekort aan instructeurs. Door vergrijzing, ontgroening en aanscherping van de bevoegdheidseisen zijn er simpelweg te weinig bevoegde instructeurs in onze regio."