• Stalsystemen varkenshouderij
  • Inrichting kraamhokken, biggenopfokhokken en vleesvarkens
  • Groepshuisvesting zeugen
  • Emissie-arme stalsystemen
  • Klimaateisen en - regelingen
  • Verwarming en ventilatie
  • Wet- en regelgeving milieu en welzijn
  • Energiemanagement
  • Mestvergisting

De thema’s in de cursus worden besproken vanuit de praktijk. Er is voldoende tijd ingeruimd voor discussie met de inleiders. U gaat aan de slag met praktijkopdrachten en er zijn bedrijfsbezoeken ingepland.


Praktijkbezoeken / Uitvoerders

Deze cursus wordt uitgevoerd met medewerking van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Lees meer

Doel

Een goede stal is de basis van een gezonde productie en bedrijfsvoering. Binnen de regels van milieu en welzijn moet de stal een gezond leefmilieu zijn voor het dier en zijn verzorger. In het kader van een duurzame varkenshouderij is het van belang om aandacht te besteden aan het energiemanagement van het bedrijf.

In deze cursus wordt, vanuit de eisen die het dier stelt aan zijn stal, ingegaan op toepasbare stalsystemen, het optimaliseren van het stalklimaat en het energiemanagement van het bedrijf. Met als doel een optimale gezondheid en dus productie van de dieren te realiseren. Natuurlijk moet dit alles passen binnen de kaders die door de wet gesteld worden aan milieu en welzijn.

Inzicht in de optimale productieomstandigheden van varkens. Kennis van de ontwikkelingen aangaande milieu, welzijn en energiebeheer in de varkenshouderij. Dit met als doel nu, maar ook in de toekomst kostenbewust te kunnen produceren in een renderende varkenshouderij.

Doelgroep

Medewerkers / bedrijfsleiders met enkele jaren werkervaring die, binnen de gestelde wetgeving aangaande milieu en welzijn, willen werken aan een optimaal leef- en productieklimaat van de varkens op het bedrijf.

Geen vooropleiding vereist.

Afsluiting

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@